Målsætning

At tilbyde anonym og gratis rådgivning, samt juridisk bistand til ofre for direkte eller indirekte stalking, uanset køn, alder, race, religiøsitet eller politisk overbevisning, men også at tilbyde rådgivning, til de professionelle der kommer i kontakt med ofre og deres pårørende.

  • At skabe tryghed og sikkerhed for de fysisk, psykisk og socialt truede ofre og deres børn, samt medvirke til at forebygge vold.
  • At forebygge og minimere risikoen for tab af arbejde, bolig og socialt netværk.  
  • At hjælpe og støtte ofre i at udvikle og fastholde deres psykiske og sociale ressourcer og handlekompetencer, med henblik på at opretholde det normale liv.
  • At forebygge og minimere stalkingens effekter.   
  • At give støtte, råd og vejledning til de professionelle der kommer i berøring med stalking.
  • At foreningen skal medvirke til at dokumentere og udvikle viden om stalking generelt, samt medvirke til at udbrede viden og forståelse for stalking som et socialt samfundsproblem.
  • At arbejde for en juridisk og politisk anerkendelse af stalking som et socialt samfundsproblem.
  • At dokumentere behovet for en fremtidig offentligt støttet rådgivning